top of page

Artikel 01: Inschrijving lidmaatschap


a. Je bent welkom om lid te worden bij Sport Center Maassluis. Dit kan op de volgende manieren;
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.sportcentermaassluis.nl).
2. Op de club door het invullen van het papieren inschrijfformulier.

b. Na inschrijving ontvangt u een lidmaatschapspas welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de sportschool. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €25,00 aan “Startpakket” gerekend, mits anders schriftelijk is afgesproken. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sport Center Maassluispas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 7,50 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom van Sportcentrum Nieuw-Vennep. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 15 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd.

c. Bij online inschrijving heeft sporter recht op 2 weken bedenktijd. Er zal in geval van opzegging, binnen deze 2 weken, 4 weken contributie worden gerekend aan sporter.

d. Als je lid wordt van Sport Center Maassluis, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Sport Center Maassluis besluiten de overeenkomst te beëindigen (zie artikel 5).

Artikel 02: Opzegging lidmaatschap


a. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 4 weken van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan. Uitschrijving  per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Indien wij jouw opzegging hebben verwerkt ontvang je hiervan een e-mail bericht ter bevestiging. Deze e-mail is bindend. Indien niet tijdig schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap vervolgd voor onbepaalde periode. Tijdens deze periode blijft de verplichting bestaan de verschuldigde contributies aan Sport Center Maassluis te voldoen, ook wanneer er mogelijk geen gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten. De opzegtermijn voor elk lidmaatschap is minimaal 1 periode van 4 weken. Indien je een lidmaatschap voor de duur langer dan 1 jaar opzegt vóór afloop van de initiële contractperiode, dan is Sport Center Maassluis gerechtigd om de bijdrage over de verstreken lidmaatschapsperiode te her-berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende hogere lidmaatschapsbijdrage in rekening te brengen, nl. het 4 weken tarief van het 1 jaar lidmaatschap. (“bijvoorbeeld: in het geval van een gekozen periode van 2 jaar en een opzegging na 1 jaar, dan zal een termijnbedrag over het eerste jaar worden her-berekend als ware gekozen is voor een contractperiode van 1 jaar”). Indien er tijdens een inschrijfactie, waarbij de actie voor een lidmaatschap van 2 jaar anders is dan bij de actie voor een lidmaatschap van 1 jaar, een gratis periode is weggeven dan is Sport Center Maassluis gerechtigd om ook de ‘te veel’ gegeven periode extra in rekening te brengen of de einddatum van het lidmaatschap met de te veel weggegeven periode te verlengen. Dit geldt ook bij een verhuizing (zie hiervoor artikel 2.b).

b. Tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap is uitsluitend mogelijk indien: U een ander woonadres krijgt met een ligging van meer dan 15 kilometer van de club. Dit kan uitsluitend worden aangenomen met als bewijsgrond een officieel document ‘inschrijving gemeente’ van uw nieuwe woonplaats.

Artikel 03: Lidmaatschap strikt persoonlijk
Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op de vermelde activiteiten en de aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk. Het Lid is verplicht een foto van zich te laten maken t.b.v. onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.

Artikel 04: Lidmaatschap, Termijn en Betaling


a. De periode van alle lidmaatschappen, die langer duren dan 4 weken, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 4 weken.

b. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. Bij een achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Sport Center Maassluis, totdat de achterstand volledig is voldaan.

c. Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten van €3,00 – €5,00 per niet gelukte incasso. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sport Center Maassluis met een eerste maal onvoldoende saldo wordt de incasso nogmaals aangeboden plus porto- en administratiekosten van €3,00. Bij een tweede, derde en/of vierde maal wordt de incasso nogmaals aangeboden plus porto- en administratiekosten van €5,00. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sport Center Maassluis door een onterechte terugboeking, administratieve reden bank van Lid of andere dergelijke redenen, wordt de incasso nogmaals aangeboden plus porto- en administratiekosten van €5,00.

d. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.Artikel 05: Openingstijden & Tarieven


a. Sport Center Maassluis is te allen tijde gerechtigd de openingstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen en/of calamiteiten behoudt Sport Center Maassluis zich het recht voor de club (eerder) te sluiten, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van contributie of eventuele teruggave hiervan.

b. Sport Center Maassluis behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximaal van € 5,00 per 4 weken. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 06: Persoonsgegevens


a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Sport Center Maassluis verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van Sport Center Maassluis wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Sport Center Maassluis kun je terugvinden op onze website.

Artikel 07: Risico en Aansprakelijkheid


a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Sport Center Maassluis, is geheel voor eigen risico van het lid.

b. Sport Center Maassluis, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en / of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Sport Center Maassluis, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Tevens zal de deelnemer Sport Centrum Maassluis vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 08: Orde/Instructievoorschriften


a. Het is niet toegestaan drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. Gebruik/verhandeling van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke ontbinding van het lidmaatschap, zonder dat enig recht ontstaat op restitutie van betaalde contributie.

b. Leden dienen zich te houden aan de door Sport Center Maassluis (dan wel haar medewerkers) gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Sport Center Maassluis gerechtigd om leden de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat.

Artikel 9: Conformering Overeenkomst


Conformering overeenkomst ieder lid verklaart door ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst de, door Sport Center Maassluis opgestelde algemene voorwaarden en in de club, gestelde huisregels na te leven. Sport Center Maassluis is te allen tijde gerechtigd om een ieder die zich niet houdt aan de voorwaarden/regels de toegang voor een door Sport Center Maassluis te bepalen duur te ontzeggen, zonder dat enig recht op restitutie van reeds betaalde contributie ontstaat.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018. 

 

Algemene voorwaarden NL Actief  

 

Artikel 1         Definities 

De Ondernemer:  

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende Fitness. 

De Consument:  

natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Fitness. 

Fitness:  

een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. 

De Overeenkomst: 

Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness. 

Schriftelijk: 

onder schriftelijk wordt verstaan zowel fysiek (papier) als digitaal. 

  

Artikel 2         Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten. 

  

Artikel 3         Het aanbod 

1.    De Ondernemer brengt het aanbod Schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht. 

2.    Het aanbod omvat ten minste: 

-  de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; 

-  de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; 

-  de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; 

-  de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; 

-  op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen; 

-  de wijze van betaling en de betalingstermijn; 

-  de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; - het (huishoudelijk) reglement. 

3.    De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. 

4.    Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden Schriftelijk ter hand gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.  

 

Artikel 4         De Overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.  

 

Artikel 5         Bedenktijd 

1.      Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten. 

2.      Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen. De Consument heeft gedurende die termijn de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de Consument, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruik maakt van de diensten van de Ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepingsrecht, dan is hij een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de Ondernemer. 

 

Artikel 6         Duur en beëindiging  

1.    De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:  - een Overeenkomst van 3 maanden of minder en; - een Overeenkomst van langere duur.  

Als de Consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 

4 van dit artikel.  

2.    Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.  

3.    De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:  

-  


de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. 

 

-  het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten. 

4.    De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.  

5.    Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare  abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.  

6.    Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument. 

7.    De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:  

-  de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; 

-  de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. 

De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade. 

8.    Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in dat geval terug. 

 

Artikel 7         Prijs en prijswijzigingen  

1.    Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen. 

2.    De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.  

3.    In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode. 

4.    De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel herberekend naar de feitelijke abonnementsperiode. 

 

Artikel 8         Verplichtingen van de Ondernemer  

1.    De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.  

2.    De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.  

3.    Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.  

4.    De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.  

5.    De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘NL Actief certificering’ waaronder ook het dopingconvenant. 

6.    De Ondernemer treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. 

  

Artikel 9         Verplichtingen van de Consument  

1.    De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.  

2.    De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer. 

3.    De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.  

4.    Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen. 

5.    Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.  

6.    De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

 

Artikel 10       Tussentijdse wijzigingen  

1.    De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.  

2.    Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald. 

 

Artikel 11       Bewijs van deelname 

1.    Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.  

2.    Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen.  

 

Artikel 12       Betaling 

1.    De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen. 

2.    Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen. 

3.    Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren. 

  

Artikel 13       Aansprakelijkheid 

1.    De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer. 

2.    De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico. 

3.    De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt. 

 

Artikel 14       Klachten  

1.    De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 

2.    De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 

3.    Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest. 

4.    De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

5.    Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 


Artikel 15       Geschillencommissie 

1.    Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op: 

- de totstandkoming van de Overeenkomst of, - de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)

2.    Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend. 

3.    Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen. 

4.    Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5.    Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter. 

6.    De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.  

7.    De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 16       Nakomingsgarantie 

1.    NL Actief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies  wordt dit bedrag door NL Actief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Actief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Actief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Actief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Actief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Actief in naam van de consument en op kosten van NL Actief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Actief. 

2.    NL Actief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is: 

-  aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; 

-  de Ondernemer is failliet verklaard; 

-  de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd.  

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Actief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 

Artikel 17       Wijzigingsbeding 

NL Actief is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

 

Artikel 18       Toepasselijk recht 

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. 

bottom of page